Spread the love

झापाको पश्चिम-दक्षिणमा रहेको गौरीगञ्ज गाउँपालिका । 2078.02